X
  • No products in the list

Klauzula informacyjna / Information clause

Polityka prywatności / Privacy policy

🇵🇱 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych 
Administratorem danych osobowych (dalej: „ADO”) jest Polskok Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Wodzińskiej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000219300, kapitał zakładowy spółki 75 000,00zł, NIP 6282084814.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować na adres email bok(małpa)polskok.com.pl lub pisemnie na adres: Polskok Sp. z o.o., ul. Wodzińska 1, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cel przetwarzania i prawa osoby, której dane dotyczą 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia/wykonywania umowy, zamówienia oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
• podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z rozwiązaniem umowy łączącej ADO z klientem, na podstawie art. 70 ust.1 Ordynacji podatkowej)
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia z kontrahentem. Jeżeli, dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana
• przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, adres do korespondencji, adres-email, numer telefonu
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

🇬🇧 INFORMATION CLAUSE

In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, we inform you that:

1. Controller of Personal Data 
The controller of personal data (hereinafter referred to as: “ADO”) is Polskok sp. z o.o. with its registered seat in Chrzanów (32-500) at ul. Wodzińska 1, registered in the National Court Register – register of entrepreneurs kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Kraków, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000219300, having share capital 75,000.00 PLN, NIP (Tax Identification Number) 6282084814.

2. Data Protection Supervisor 
In all issues related to the processing of personal data by us and the exercise of rights related to the processing of data, you may contact at e-mail address bok(at)polskok.com.pl or in writing: Polskok Sp. z o.o., ul. Wodzińska 1, 32-500 Chrzanów with a note “Personal data”.

3. Purpose of the processing and rights of the data subject 
• Your personal data will be processed in order to conclude/execute the agreement, and order and the Controller’s legitimate interest – to enable and maintain contact with the contractor
• the recipients of your personal data will be exclusively entities authorized to obtain personal data on the basis of the provisions of law
• your personal data will not be made available to other recipients or transferred to a third country
• your data will not be processed by automated means, including in the form of profiling
• your personal data will be processed until statute of limitation on claims expires (5 years from the end of the calendar year in which the tax payment deadline has expired due to the termination of the agreement binding the ADO with the customer, pursuant to Article 70 (1) of the Tax Ordinance Act)
• the provision of personal data is voluntary, however, it is necessary for the conclusion and performance of the agreement/order with the contractor. If personal data are not provided, the agreement cannot be concluded and executed
• we process the following personal data: name and surname, delivery address, correspondence address, e-mail address, telephone number
• your data will not be processed by automated means, including profiling.
• you have the right to access to the content of your data and the right to rectification, deletion, restriction of processing, the right to data portability, the right to object to processing, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
• in case the processing of personal data infringes the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the Directive 95/46/EC, the data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Polskok Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Wodzińskiej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000219300, kapitał zakładowy spółki 75 000,00zł, NIP 6282084814. (zwana dalej jako Administrator lub Usługodawca). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://polskok.com.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Zakres, cel oraz okres przetwarzania danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu zwrotnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług. Wydłużenie okresu przetwarzania danych osobowych może nastąpić w wypadku, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi dłużej przechowywać dane osobowe, a także w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Masz prawo do żądania informacji o przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, odbiorcach danych, o planowanym okresie gromadzenia danych osobowych, wprowadzenia zmian, w tym sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w firmie Polskok jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bok(at)polskok.com.pl Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. W tym przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

3. Pliki cookies

Witryna https://polskok.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy https://polskok.com.pl w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Oprogramowanie przeglądarek internetowych najczęściej domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Możesz w każdym czasie je wyłączyć, jednakże może to negatywnie wpłynąć na poprawność funkcjonowania witryny https://polskok.com.pl

4. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.